Reference
 

Problemi koje smo vea rešili
VIŠEGODIŠNJA SARADNJA NIS-NAFTAGASA I MARKETINFA TEHNIČKI IZVEŠTAJ

NIS Naftagas Novi Sad, pogon «Severni Banat» Kikinda saradjuje sa firmom MARKETINFO iz Madjarske od septembra 1999. godine. U sklopu saradnje radilo se na rešavanju problema mehaničke filtracije fluida prisutnih u tehnološkom procesu. Mehanička filtracija trietilen glikola na postrojenjima za apsorpcionu dehidraciju gasa. U prethodnom periodu su korišćeni filterski ulošci od pamučnog prediva, koji su se često morali menjati , a pri tome je proces kontinualne cirkulacije trietilen glikola bio ugrožen. Uradjena je industrijsa proba na jednom regeneratoru glikola ugradnjom filterskih uložaka proizvodnje firme MARKETINFO u postojeće filtersko kućište. Nakon šesto mesečne provere dobijeni su rezultati na osnovu kojih je doneta odluka da se sva postrojenja opreme ovim filterima. Znatno su smanjeni troškovi održavanja i više nema nikakvih problema u održavanju procesa sušenja gasa niti održavanja glikolnih pumpi niti ispusnih ventila na apsorberima. Filtracija ulja na gasmotor kompresorima. Na gasmotor kompresorima WHITE SUPERIOR instalirani na kompresorskoj stanici, izvršena je industrijska proba ugradnjom filtera proizvodnje MARKETINFO za primarnu filtraciju ulja u motoru umesto do sada korišćenih filtera od pamučnog prediva, koji su se morali menjati novim, kod svake zamene ulja. Nakon jednogodišnjeg ispitivanja doneta je odluka o nabavci tako da su sada sve kompresoeske jedinice ovog tipa opremljene filterima proizvodnje MARKETINFO iz Madjarske. Postignuto je smanjenje troškova održavanja kompresora i stepen sigurnosti rada ja podignut na znatno viši nivo. Filtracija ležišnih voda na naftnom polju Turija sever. Postavljen je veoma strog zahtev da se ležišna voda mora prečistiti do kvaliteta od 2m. Problematika filtracije je uvećana zbog prisustva zaostale nafte u vodi i razvoja sulfatoredukujućih bakterija. Nakon zajedničke aktivnosti firme MARKETINFO i NIS Naftagasa Novi Sad, postignut je željeni cilj i sada je u toku priprema za ugovaranje isporuke stabilnog postrojenja za filtriranje ležišnih voda. Priprema rastvorenog gasa za široku potrošnju u Kikindi. U Kikindi se u širokoj potrošnji koristi i rastvoreni (kaptažni) gas. U prethodnom periodu su bili prisutni veliki problemi održavanja gradske distributivne mreže i kućnih merno regulacionih setova potrošača zbog toga što postojeći sistem za pripremu nije obezbedjivao da kondenzat iz gasa ne dodje do instalacije gradske mreže. Zbog toga je postojećem sistemu za prippremu gasa dogradjen multi ciklonski separator –filter proizvodje MARKETINFO iz Madjarske. Sistem se nalazi u radu od 31.V. 2002. godine.Dosadašnje izvršene probe i kontrole pokazuju da je problem uspešno rešen. Priprema rastvorenog (kaptažnog) gasa za sopstvene potrebe na objektima NIS Naftagasa. U toku je industrijska proba na jednom od objekata NIS Naftagasa, gde je ugradjen filter proizvodnje MARKETINFO iz Madjarske sa ciljem izdvajanja kondenzata iz gasa i smanjenja problema održavanja rampi na kotlarnicama . Postrojenje je u radu od 10.VIII. 2002. godine. Osnovna karakteristika kod svih gore navedenih filtera je njihov veoma dug radni vek velika pouzdanost, efikasnost i garancija od 36 meseci.

szűréstechnika

 

   

 

© Marketinfo 1990-2019